کشش سیم، میله و تیوب

کشش سیم، میله و تیوب

در فرایند کشش، سطح مقطع و حالت تیوب، سیم، میله با کشش از میان یک قالب کاهش می ­یابد. کشش سیم به عنوان یکی از قدیمی­ترین عملیات شکل­ دهی فلزات یک سطح پایانی عالی و ابعاد بسیار کنترل شده در محصولات طولانی که سطح مقطع ثابتی دارند، ایجاد می­ کند. در کشش، یک محصول پیش از این نورد شده، اکسترود شده و یا ساخته شده با سطح مقطع پر و یا توخالی از میان یک قالب با سرعت خروجی چندین هزار پا در دقیقه کشیده می­ شود. هندسه قالب ابعاد نهایی، سطح مقطع محصول کشیده شده و کاهش در سطح را مشخص می ­سازد. کشش معمولا در دمای اتاق با استفاده از تعدادی پاس­ های کاهش از میان قالب­ های پی ­در  پی هدایت می ­شود. یک استثنا مهم کشش گرم تنگستن جهت ساخت فیلمان لامپ رشته ­ای است. آنیل ­کردن در بعضی موقعیت ­ها بعد از تعدادی از پاس­ های کشش قبل از ادامه فرایند می ­تواند انجام شود. تغییرشکل بوسیله ترکیبی از تنش ­های کششی و فشاری بوسیله نیروی کششی در خروجی قالب کامل می ­شود.

در کشش سیم یا میله (شکل 1 و 2)، مقاطع معمولا گرد است، اما می­ تواند همچنین دارای یک شکل خاص باشد. در کشش سرد، کانتور اساسی شکل ورودی بوسیله پاس ­های نورد سرد که معمولا با آنیل­ کردن همراه است ایجاد می­ شود. بعد از نورد، شکل مقطع نازک شده و تا ابعاد بسته بوسیله کشش سرد کاهش می­ یابد. مجددا، تعدادی از پاس­ های آنیل کردن می ­تواند جهت حذف اثرات کرنش سختی جهت کاهش تنش سیلان و افزایش شکل ­پذیری ضروری باشد.

شکل 1. کشش میله یا سیم (a) و کشش تیوب (b).

 

شکل 2. کشش میله از میان غلتک­.
 

در کشش تیوب بدون ماندرل (شکل 3)، (با نام دیگر گود افتادن تیوب)، تیوب در ابتدا جهت آسانی تغذیه ابتدای و قرار گرفتن در قالب نازک می­شود. سپس قطر بیرونی آن کاهش می­ یابد، درحالیکه ضخامت دیواره و طول تیوب افزایش یافته است. افزایش ضخامت و کشیدگی به تنش سیلان قطعه کشیده شده، هندسه قالب و اصطکاک سطحی وابسته است.

شکل 3. کشش تیوب بدون ماندرل، (گودافتادگی تیوب).
 

کشش با یک پلاگ ثابت (شکل 4) به شکل گسترده ای شناخته شده است و برای کشش تیوب­ های مستقیم با قطرهای بزرگ تا متوسط استفاده می ­شود. پلاگ، هنگامی که داخل منطقه تغییرشکلی فشار داده می ­شود، بوسیله نیروی اصطکاکی ایجاد شده بوسیله حرکت لغزشی تیوب درحال تغییرشکل به سمت جلو کشیده می شود. بنابراین، پلاگ باید در موقعیت مناسب بوسیله یک میله پلاگ قرار داده شود. در کشش تیوب­ های قطر کوچک و بلند، میله پلاگ می ­تواند کشیده شود و یا حتی بشکند. در چنین حالت­ هایی، مفید است از یک پلاگ شناور استفاده شود (شکل 5). این فرایند می تواند جهت کشش هر طولی از تیوب در سرعت های m/s  10 استفاده شود. در کشش با یک ماندرل متحرک (شکل 6) ماندرل در سرعتی که مقطع از قالب خارج می ­شود، حرکت می­ کند. این فرایند (با نام دیگر اتوکاری) برای نازک کردن دیواره کاپ ­ها یا پوسته ­ها استفاده می ­شود، تولید قوطی ­های نوشابه یا توپ ­های جنگی مثال ­هایی از این روش می ­باشند.

شکل 4. کشش با یک پلاگ ثابت.

شکل 5. کشش با یک پلاگ شناور.

شکل 6. کشش با یک ماندرل متحرک.

برچسب ها