زاویه ورودی در قالب کشش
زاویه ورودی

یک قالب کاربیدی کشش متداول در شکل زیر نشان داده شده است. مفتول یا میله با مخروط کاهش دهنده سطح در زاویه ورودی تماس ایجاد می کند و به اندازه خروجی دهانه مخروط تغییر ابعاد می دهد. منطقه bearing قالب هیچ کاهشی را در بر نمی گیرد و تنها برای این است که هنگام صیقل دهی بعدی قالب ابعاد دهانه خروجی تغییر نکند. رهایی پشتی قالب میزان سایشی را که در صورت متوقف شدن کشش و یا در یک خط نبودن قالب ایجاد می شود را کاهش می دهد. اگر کشش متوقف شود یا قالب از تنظیم خارج شود نیروی آزاد شده برگشتی مقدار سایش را کم می کند. یک روان کننده در قسمت زنگی شکل قالب اعمال می شود که همزمان با حرکت مفتول به داخل قالب کشیده می شود و سطح بین مفتول و قالب را پر می کند.

هرچه زاویه کوچکتر باشد اصطکاک بیشتر است.

برچسب ها