اصول مکانیک کشش

اصول مکانیک کشش

اینکه نیروی کشش یا تنش کششی نمی تواند منجر به استحکام مفتول یا میله کشیده شده شود یک اصل محسوب می شود (به عبارت دیگر شکست یا تغییر فرم ناپایدار اتفاق می افتد). این یک اصل محسوب می شود که نیروی کشش یا تنش کششی نمی تواند از استحکام مفتول یا میله در حال کشش بیشتر باشد، در غیر این صورت شکست یا تغییرفرم ناپایدار رخ می دهد.
 

در حقیقت ملاحظات کاربردی اغلب تنش کششی را تا حدود 60% تنش سیلان محدود می کند. بنابراین کاهش سطح مقطع به ازای هر پاس کشش به ندرت بزرگتر از 30 تا 35 درصد است. کاهش سطح مقطع کاربردی (یک کاهش سطح مقطع رایج مشخص متعلق به American Wire Gauge) در حدود 20/7% می باشد. بنابراین جهت دستیابی به کاهش سطح مقطع های زیاد، پاس های زیاد و کاهش سطح­های مکرر ضروری است. درحالیکه کاهش سطح مقطع­های خیلی زیاد را تنها در یک مرحله عملیات اکستروژن می توان ایجاد کرد. در اکسترود می توان به کاهش سطح مقطع­های خیلی بالا دست یافت. درمقابل، کشش می تواند جهت تولید مقادیر زیادی از یک محصول با قطر بسیار کم به عنوان مثال 0/01mm  یا  0/0004 inبا کنترل ابعادی عالی ( با رعایت نگهداری صحیح از قالب) استفاده شود.
 

برچسب ها